+47 21 97 92 01 salg@advania.no
Tom handlekurv

Salgs- og leveringsbetingelser for Advania Norge AS

Forsiden Salgs- og leveringsbetingelser for Advania Norge AS

Anvendelse

Disse salgs- og leveringsbetingelser får anvendelse på alle salg fra Advania Norge AS, så fremt ikke annet er særskilt skriftlig avtalt partene imellom.
 

Kunder

Advania Norge AS selger kun til bedrifter og offentlig sektor. Firmaattest og siste årsregnskap kan bli krevd av nye kunder. Advania Norge AS vil foreta en kredittvurdering og forbeholder seg retten til å avvise eller begrense ordre dersom levering ikke ansees som forsvarlig.
 

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er et stykke data i form av tekst eller binær data som den som surfer på internett kan motta fra ulike nettsider som besøkes. Disse lagres lokalt på brukerens harddisk. Hensikten er at nettleseren skal kunne ivareta personlig informasjon fra forskjellige websider på nettet, for eksempel identifisering og sporing av brukernavigering. Informasjonskapslene lagrer informasjon om type nettleser, IP adresse, operativsystem, internettleverandør, besøkte undersider og tidspunkter for besøk. Etter norsk lovgivning vil det ikke bli lagret personlig informasjon om brukeren. Du kan begrense bruken av informasjonskapsler ved å endre innstillingene i din nettleser. Ved å bruke shop.itello.no eller eshop.advania.no forutsetter vi at du aksepterer vår bruk av informasjonskapsler.

Advania Personvernerklæring:
Personvernerklæring | Advania

 

Salgspant - eiendomsrett

Advania Norge AS beholder eiendomsretten på varene til hele kjøpesummen er betalt med tillegg av omkostninger og renter i.h.t. lov om salgspant, jfr.pantelovens § 3-14 flg.
 

Produktinformasjon

Alle produkter og data som finnes i Advania Norge AS sitt produktinformasjonsmateriell og prislister kan bli endret/justert uten særskilt varsel. Forandringer som har funnet sted på allerede bestilte varer, vil kundene bli underrettet om.
 

Priser

Alle priser og beløp er oppgitt eksklusiv frakt og mva. Prisene vil bli endret dersom det er endringer i leverandørenes priser, endringer i valutakurser, tollsatser eller avgifter. Ingen pristilbud fra Advania Norge AS er gyldig for en periode på mer enn 7-syv dager, dersom ikke noe annet er avtalt. Advania forbeholder seg retten til i etterkant å endre priser som ved feil i prisoppdateringer fra eksterne systemer vises med ukorrekt kundepris på vår nettbutikk. Mottatt ordrebekreftelse, skal anses som at vi har mottatt kundens ordre – ikke at priser og betingelser er godkjent.
 

Bestilling og betaling

Bestilling kan gjøres på Web-shop, e-post eller telefon. Normalt tilbyr vi 15 dagers kreditt. For offentlig sektor og børsnoterte selskaper kan det gis 30 dagers kreditt. Bedrifter og andre næringsdrivende kan innvilges inntil 15 dagers kreditt etter kredittvurdering. Vi tilbyr også EHF fakturering. Vi forbeholder oss retten til å gi avslag på søknad om kreditt uten nærmere begrunnelse. Enkeltpersonforetak og NUF må betale kontant før levering finner sted.
 

Levering og risikoovergang

Alle ordrer på produkter som er tilgjengelig på lager effektueres omgående. Alle leveranser av bestilte varer sendes direkte fra våre distributører til bedriftens leveringsadresse. Dette vil skje på den mest hensiktsmessige måte, enten via Posten, budbil eller andre transportmidler. Leveranser kan skje fra flere distributører og vil bli effektuert og fakturert løpende. Advania AS er ikke ansvarlig for å levere produkter som har gått ut av sortimentet eller som ikke finnes på lager. Vi vil i slikt tilfelle, så fort vi har kunnskap om det, formidle dette til kjøper. Hvis ikke annet er særskilt skriftlig avtalt, går risikoen for skade over på kunden når varen blir overgitt til fraktfører. Dette anses som levering. Varene kan ikke hentes hos Advania Norge AS.
 

Garanti

Garantien er begrenset til de ulike fabrikantenes garantitid. Garantien omfatter ikke feil eller mangler som er oppstått pga. kjøpers feilaktige bruk av varen. Garantien gjelder heller ikke følgeskader som påføres kjøper ved eventuelle feil på den leverte vare. Reparasjon dekkes kun når varen er returnert etter standard returbetingelser.
 

Mangler

Ved mangler ved de solgte varer som forelå på leveringstidspunktet og som ikke skyldes kjøperen eller forhold på hans side, har Advania Norge AS ubetinget rett til, for egen kostnad, å rette mangelen eller foreta omlevering. Etter levering skal kunden så snart det er mulig foreta en undersøkelse av de leverte varene. Eventuelle mangler må påberopes innen 8-åtte virkedager regnet fra levering. Når Advania Norge AS foretar retting eller omlevering kan ikke kjøperen gjøre ytterligere misligholdsbeføyelser gjeldende.
 

Reklamasjon

Ved eventuell reklamasjon eller ønske om bytte av feilbestilte varer plikter kunden først å kontakte Advanias kundeservice. Ved eventuell retur plikter kunden å følge Advania Norge AS sine særskilte returbetingelser som gjelder sammen med alminnelige salgsbetingelser. Det understrekes at eventuelle utgifter til frakt o.a. i forbindelse med reklamasjon eller retur må dekkes av kunden. Reklamasjon over feil og mangler må fremsettes uten ugrunnet opphold.
 

Skade på varen under transport

Ved varemottak må kundemottaker undersøke leverte produkter for skader. Vi gjør oppmerksom på at synlig skade må tas direkte med sjåfør ved mottak av varer og anmerkes på sjåførens håndterminal/fraktbrev før man signerer. Er det tydelig at produktet er skadet inne i emballasjen skal man ikke signere for mottak av varen og be transportør om å ta produktet i retur. Vi ber om at slike tilfeller også rapporteres til salg@advania.no slik at vi kan sørge for å få sendt ut en erstatning. 

Skjulte transportskader som ikke oppdages eller burde vært oppdaget ved leveransen, må meldes så raskt det etter forholdene lar seg gjøre, og innen én uke fra mottakelse. Etter reklamasjonsfrist taper kunde rett til reklamasjon mot transportør og Advania Norge AS.

Ved transportskade må følgende utføres: 


- Mottaker anmerker skade på sjåførens håndterminal\fraktbrev.
Sikre dokumentasjon i form av bilder av emballasje og vare.
- Oppbevare gods og emballasje inntil saken er avklart.

 

Retur

Bestilte varer som ikke hentes og som sendes i retur uten avtale og varer uten feil eller mangler, som allikevel ønskes returnert, blir belastet mottaker med minimum 25% av varens pris på returdagen. Ikke lagerførte varer tas ikke i retur og blir fakturert kunden i sin helhet ved eventuell retur som ikke er skriftlig avtalt. Varer som er levert i avtalt antall og utførelse tas bare i retur etter godkjennelse i henhold til våre særskilte returbetingelser.

Retursendinger skal være uskadet i ubrutt originalembalasje.

 

Erstatning

Advania Norge AS fraskriver seg ansvar for direkte eller indirekte økonomiske tap som følge av mangelfull eller forsinket leveranse. Dette gjelder imidlertid ikke i de tilfeller hvor Advania Norge AS forsettlig eller grovt uaktsomt har forårsaket misligholdet. I slike tilfeller skal imidlertid ansvaret begrenses til fakturaverdi av det mangelfulle/forsinkede produkt. Advania Norge AS har intet ansvar for økonomiske tap som påføres kjøper så som uteblitt gevinst, forventet besparelse, tap av inntekt, tap av omdømme eller andre indirekte skader, selv om Advania AS blir gjort oppmerksom på muligheter av at sådan skade kan oppstå. Skulle Advania Norge AS bli pålagt erstatningsansvar etter lovgivningen skal erstatningsbeløpet være begrenset til kjøpesummen for det aktuelle produktet.
 

Produktansvar

Hvis de solgte varer volder skade på person eller ting, og dette skyldes at det ikke byr den sikkerhet som bruker eller allmennhet med rimelighet kunne vente, er Advania Norge AS erstatningsansvarlig i den utstrekning slikt ansvar i følge av lov 23. desember 1988 nr. 104 om produktansvar. Andre følgeskader erstattes ikke.
 

Force majeur

Er Advania Norge AS forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Advania Norge AS fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller å kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.
 

Tvister og lovvalg

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler, med Oslo byrett som verneting. Alle rettsspørsmål som oppstår skal bedømmes i henhold til norsk lov, hvis ikke annet er avtalt skriftlig mellom partene.

Sanksjoner mot Russland
Ved bestilling av ordre bekrefter kunden overholdelse av til enhver tid gjeldende sanksjoner mot Russland som pålagt av EU, FN, Storbritannia, USA eller andre relevante parter, samt at denne ordren ikke gjør at kunden er underlagt disse sanksjonene.
 

Top